Η ΡΕΚΤΙΣ Ε.Ε., κεφαλαιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των στελεχών της στον τομέα της συμβουλευτικής πληροφορικής, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που άπτονται της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» στη Δημόσια Διοίκηση και στον Ιδιωτικό Τομέα (e-government, e-business, e-learning, e-health κλπ,), τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και διαδικασιών και τεχνολογίας. Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους που εργάζονται μαζί με τους πελάτες ώστε να κατανοήσουν τις ανάγκες τους, να προσδιορίσουν τους στρατηγικούς τους στόχους και στη συνέχεια να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες βοηθούν στην ομαλή αναδιαμόρφωση της επιχείρησης, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων οργάνωσης και λειτουργίας, με τη βοήθεια συγκεκριμένων εργαλείων business systems innovation. Η εταιρία έχει εμπειρία στην εκπόνηση:

 • Μελετών σκοπιμότητας
 • Μελετών Ασφαλείας
 • Μελετών Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Masterplan Πληροφορικής
 • Μελετών Ανάλυσης Απαιτήσεων και Αναγκών

Αναλυτικότερα, το τμήμα IT Consulting παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ψηφιακή Οικονομία
  • Ανάλυση της ηλεκτρονικής αγοράς και αναγνώριση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών
  • Ανάπτυξη Business Plan, Internet Marketing Plan, και Financial Plan
  • Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης
 • Ανάλυσης και Σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων
  • Ανάλυση και αξιολόγηση υπαρχόντων συστημάτων
  • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων
  • Σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και επιλογή βέλτιστης τεχνολογικής λύσης
  • Υπηρεσίες helpdesk
  • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Διαχείρισης έργων πληροφορικής
  • Στρατηγικός σχεδιασμός και χρονοπρογραμματισμός
  • Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός
  • Τεχνική και οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση
 • Αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Δημιουργία μοντέλου επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Βελτιστοποίηση μοντέλου επιχειρησιακών διαδικασιών