Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τελευταία έργα, τίτλος και αντικείμενο έργου, καθώς και οι αντίστοιχες αναθέτουσες αρχές, που έχει υλοποιήσει η ΡΕΚΤΙΣ Ε.Ε.:

ΑΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013
 • Εξέταση πληρότητας φακέλων πράξεων στην έδρα της ΕΥΔΕΠ. Η πληρότητα των φακέλων πράξεων αναφέρεται στα απαιτούμενα διοικητικά, έγγραφα, για κάθε πράξη όπως προβλέπει το ΣΔΕ.
 • Kαταγραφή των ελλείψεων ανά φάκελο πράξης και ανά Τελικό Δικαιούχο.
 • Υποστήριξη επιλεγμένων από την ΕΥΔΕΠ Τελικών Δικαιούχων (εφεξής ΤΔ), σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και την κρισιμότητα των ελλείψεων.
 • Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για το «κλείσιμο» πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί.
2 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΥΠ.Π.Ε.Θ. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Στρατηγικής Επικοινωνίας και συγγραφή προτάσεων για τα προγράμματα υλοποίησης δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή/και ερευνητικά προγράμματα για τα παιδιά των προσφύγων.
3 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • Αποτίμηση της υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης στην Περιφέρεια.
 • Υποστήριξη,ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας και Στρατηγικών Τελικών Δικαιούχων σε δράσεις,ωρίμανσης/παρεμβάσεων έργων του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013.
4 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
 • Σύνταξη Προγράμματος Δράσης του Συμβούλου.
 • Σύνταξη σχεδίου Τριμηνιαίων Αναφορών Προγραμματισμού του Έργου του Συμβούλου.
 • Συνδρομή στην οργάνωση των φακέλων των έργων.
 • Υποστήριξη της διαδικασίας υλοποίησης των πράξεων.
 • Υποστήριξη των Περιφερειακών ενοτήτων στην τήρηση των υποχρεώσεών της προς την ΕΔΑ.
 • Τεχνική υποστήριξη των Περιφερειακών ενοτήτων για την παρακολούθηση του Οικονομικού Αντικειμένου των Έργων.
5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών του δικτύου δεδομένων
6 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Εκπόνηση μελέτης για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάσει των εξής στοιχείων:
  1. Εμπειρογνωμοσυνών – προγραμματικών στοιχείων – εργασιών σχετικών με την απασχόληση.
  2. Στατιστικών στοιχείων σχετικών με το εργατικό δυναμικό.
  3. Έρευνας σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αναγκαίες ειδικότητες εργατικού δυναμικού.
  4. Πληροφοριών από τους αρμόδιους,φορείς.
  5. Αξιολόγησης κρίσιμων τάσεων της αγοράς εργασίας Περιφέρειας.
 • Διατύπωση προτάσεων για την εξειδίκευση των δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση ή ανάπτυξη δεξιοτήτων από την ΕΚΤ.
 • Επεξεργασία και ανάλυση προτάσεων για την ανάπτυξη μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού – Διάγνωση αναγκών της Περιφερειακής αγοράς εργασίας.
7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση έργων του Δήμου, ήδη ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και την ένταξη έργων που αφορούν τα απορρίμματα της περιοχής του Δήμου που θα ενταχθούν στην νέα προγραμματική περίοδο.
8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παρακολούθηση υλοποίησης και ολοκλήρωσης ενταγμένων πράξεων με την υποχρέωση των ακόλουθων βασικών δράσεων:

 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίων δαπανών και δηλώσεων ολοκλήρωσης, τροποποίηση στοιχείων πράξεων, διενέργεια ελέγχων, κατάρτιση φακέλων πράξεων και υποέργων, συνεργασία με Δ.Α.
 • Σύνταξη δελτίων επίβλεψης.
9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ)
 • Εργασίες σύνταξης και ηλεκτρονικής υποβολής τεχνικών δελτίων, τευχών δημοπράτησης, συγκέντρωση συνοδευτικών δικαιολογητικών και κατάρτιση φακέλων.
 • Σύνταξη δελτίων επίβλεψης.
10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ (ΩΡΙΜΑΝΣΗ/ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ)
 • Εργασίες σύνταξης και ηλεκτρονικής υποβολής τεχνικών δελτίων, τευχών δημοπράτησης, συγκέντρωση συνοδευτικών δικαιολογητικών και κατάρτιση φακέλων.
 • Διαχείριση των εργασιών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της ένταξης της πράξης.
11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης ενταγμένων πράξεων που περιλαμβάνει:
  1. Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίων δαπανών και δηλώσεων ολοκλήρωσης, τροποποίηση στοιχείων πράξεων, διενέργεια ελέγχων, κατάρτιση φακέλων πράξεων και υποέργων, συνεργασία με διαχειριστική αρχή κλπ.
  2. Σύνταξη δελτίων επίβλεψης που περιλαμβάνουν:
   1. Έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.
   2. Έλεγχο συμβατότητας μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και αυτών με την εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης (επιλεξιμότητα).
   3. Επισήμανση επερχομένων προβλημάτων και κινδύνων καθυστέρησης,και πρόληψή τους.
   4. Επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης Υπηρεσίες παρακολούθησης στη φάση υλοποίησης των υποέργων.
 • Προετοιμασία και υποβολή φακέλων προτεινόμενων πράξεων που περιλαμβάνει :
  1. Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων, Τευχών Δημοπράτησης, συγκέντρωση απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών και κατάρτιση φακέλων με τα απαιτούμενα στοιχεία.
12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
 • Προετοιμασία και υποβολή φακέλων προτεινόμενων πράξεων που περιλαμβάνει:
  1. Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων, Τευχών Δημοπράτησης, συγκέντρωση απαιτούμενων συνοδευτικών δικαιολογητικών και κατάρτιση φακέλων με τα απαιτούμενα στοιχεία.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης ενταγμένων πράξεων που περιλαμβάνει:
  1. Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίων δαπανών και δηλώσεων ολοκλήρωσης, τροποποίηση στοιχείων πράξεων, διενέργεια ελέγχων, κατάρτιση φακέλων πράξεων και υποέργων, συνεργασία με διαχειριστική αρχή κλπ.
  2. Σύνταξη δελτίων επίβλεψης που περιλαμβάνουν:
   1. Έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.
   2. Έλεγχο συμβατότητας μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και αυτών με την εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης (επιλεξιμότητα).
   3. Επισήμανση επερχομένων προβλημάτων και κινδύνων καθυστέρησης και πρόληψή τους.
   4. Επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης.
   5. Υπηρεσίες παρακολούθησης στη φάση υλοποίησης των υποέργων.
13 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση των ψηφιακών υποδομών του δικτύου δεδομένων
14 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ – ΕΥΔΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Σύνταξη Προγράμματος Δράσης του Συμβούλου.
 • Σύνταξη σχεδίου Τριμηνιαίων Αναφορών Προγραμματισμού του Έργου του Συμβούλου.
 • Συνδρομή στην οργάνωση των φακέλων των έργων.
 • Υποστήριξη της διαδικασίας υλοποίησης των πράξεων.
 • Υποστήριξη των Περιφερειακών ενοτήτων στην τήρηση των υποχρεώσεών της προς την ΕΔΑ.
 • Τεχνική υποστήριξη των Περιφερειακών ενοτήτων για την παρακολούθηση του Οικονομικού Αντικειμένου των Έργων.
15 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΝΩ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 5ης ΥΠΕ (ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.)
 • Πλήρης καταγραφή των διαδικασιών που υποστηρίζονται ηλεκτρονικά.
 • Αντιστοίχιση διαδικασιών νοσοκομείου με τα πληροφοριακά υποσυστήματα.
 • Προτάσεις και επίλυση προβλημάτων της πληροφορικής υποστήριξης.
 • Αποτύπωση ολοκληρωμένου οδηγού μηχανογραφικής υποστήριξης της οικονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων.